Kadra

Studia podyplomowe: Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska oraz gospodarka przestrzenna i planowanie”


Kadra naukowo – dydaktyczna:

Kadrę naukowo dydaktyczną będą stanowić pracownicy Politechniki Łódzkiej oraz zaproszeni eksperci zewnętrzni specjalizujący się w zagadnieniach objętych programem studiów. Proponowani wykładowcy posiadają duże doświadczenie dydaktyczne oraz dodatkowe kwalifikacje zdobyte podczas zajęć na studiach podyplomowych o podobnej tematyce lub na kursach specjalistycznych. Większość wykładowców posiada doświadczenie zawodowe wynikające z posiadanych zawodowych uprawnień projektowych , a także wynikające z pełnienia odpowiedzialnych funkcji w organach lub placówkach administracyjnych miasta Łodzi. Wybrani wykładowcy są członkami odpowiednich Izb zawodowych, Towarzystw i Komisji (Polska Izba Urbanistów, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Miejskie i Gminne Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne)


Planuje się udział następujących osób, specjalistów w poszczególnych dziedzinach:

Dr hab. inż. Jerzy Sęk, prof. PŁ, specjalista w zakresie infrastruktury technicznej

Dr hab. Bartosz Walczak, specjalista w zakresie ochrony i konserwacji dziedzictwa kulturowego

Dr hab. Katarzyna Klemm, specjalista w zakresie ochrony środowiska

Dr hab. Ewa Klima, specjalista w zakresie socjologii i społecznych problemów miast

Dr hab. inż. Dariusz Heim, specjalista w zakresie auditingu w ochronie środowiska

Dr inż. arch. Elżbieta Muszyńska, specjalista w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego i rewitalizacji obszarów zurbanizowanych

Dr inż. arch. Anetta Kępczyńska-Walczak, specjalista w zakresie technik komputerowych w planowaniu przestrzennym i systemów GIS I

Dr inż. Barbara Wycichowska, specjalista w zakresie ochrony krajobrazu w planowaniu przestrzennym

Dr inż. Barbara Kozłowska, specjalista w zakresie zarządzania w ochronie środowiska, audytor ISO 14001

Dr Katarzyna Żykwińska-Rouba, specjalista w zakresie systemów wspomagania decyzji, audytor ISO 14001

Dr inż. arch. Renata Mikielewicz, specjalista w zakresie problematyki planowania obszarów wiejskich

Dr inż. arch. Grzegorz Leśniak, specjalista w zakresie planowania przestrzennego i architektury krajobrazu.

Dr inż. arch. Robert Warsza, specjalista w zakresie urbanistyki (Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej)

Dr inż. arch. Adriana Cieślak, specjalista w zakresie urbanistyki i rewitalizacji obszarów zurbanizowanych

Dr Dorota Sikora-Fernandez, UŁ, specjalista w zakresie zarządzania regionem

Mgr inż. arch. Barbara Brzezińska-Kwaśny, specjalista w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego i rewitalizacji obszarów zurbanizowanych

Mgr inż. arch. Agata Glinkowska, specjalista w zakresie technik komputerowych w planowaniu przestrzennym i systemów GIS I

Mgr inż. arch. Marek Lisiak, specjalista w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego (b. Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki UMŁ – Architekt Miasta)

Mgr Ewa Paturalska, specjalista w zakresie planowania przestrzennego (Dyrektor Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Łodzi)

Mgr inż. arch. Aneta Tomczak, specjalista w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego

Kadra

Studia podyplomowe:Efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej zasilanych z niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł energii”


Kadra naukowo – dydaktyczna:

Kadrę naukowo dydaktyczną będą stanowić pracownicy Politechniki Łódzkiej oraz zaproszeni eksperci zewnętrzni specjalizujący się w zagadnieniach objętych programem studiów. Proponowani wykładowcy posiadają duże doświadczenie dydaktyczne, w tym prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych o podobnej tematyce lub kursach specjalistycznych. Część osób posiada udokumentowany dorobek praktyczny w zakresie auditingu energetycznego oraz oceny energetycznej budynków.


Planuje się udział następujących osób, specjalistów w poszczególnych dziedzinach:

Prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński (PŁ) – specjalista z zakresu oceny oddziaływania na środowisko i metod optymalizacji;

Prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński (PŁ) – specjalista z zakresu odnawialnych źródeł energii;

Prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński (PŁ) – specjalista z zakresu paliw i niskoemisyjnych źródeł energii;

Prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski (PŁ) – specjalista z zakresu automatyki budynkowej i sterowania;

Dr hab. inż. Dariusz Heim (PŁ) – specjalista z zakresu auditingu energetycznego i metod obliczeniowych;

Dr inż. Joanna Marszałek (PŁ) – specjalista w zakresie biopaliw i oceny energetycznej;

Dr inż. Eliza Szczepańska-Rosiak (PŁ) – specjalista w zakresie fizyki budowli i certyfikacji energetycznej budynków;

Dr inż. Katarzyna Żykwińska-Rouba (PŁ) – specjalista w zakresie podstaw prawnych w efektywności energetycznej;

Mgr Grzegorz Jegier – specjalista z zakresu ekonomii i zarządzania inwestycji z zakresu efektywności energetycznej.

Proponowany skład osobowy będzie uzupełniany w ramach pojedynczych zajęć praktycznych (laboratoria, projekty, ćwiczenia) przez specjalistów reprezentujących wąskie obszary wiedzy technicznej.


Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 6
Wczoraj: 5
W tygodniu: 33
Łącznie: 8298