Rekrutacja

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe


Rekrutacja obejmuje całość działań związanych z kontaktem z Słuchaczem, zgromadzeniem odpowiednich dokumentów i zawarciem właściwej umowy.

Za proces rekrutacji odpowiedzialne jest Biuro Projektu (BP) mieszczące się w Politechnice Łódzkiej przy ul. Stefanowskiego 18/22 Budynek A12, pokój 14. Osobą odpowiedzialną za proces rekrutacyjny jest p. Agnieszka Posmyk tel. (0-42) 631 28 86, e-mail: agnieszka.posmyk@p.lodz.pl


Proces ten rozpoczyna się jako pierwszy i trwa cyklicznie do czasu przeprowadzenia ostatniego naboru i uruchomienia edycji studiów podyplomowych.Rekrutacja trwa do 20 kwietnia 2015 r.


Dla przejrzystości rekrutacja została podzielona na 3 etapy:


ETAP 1


Działania skierowane są do Pracodawców:


 1. Pracodawca drogą elektroniczną przesyła do biura projektu:

 • Skan wypełnionego prawidłowo „Zgłoszenia pracownika na studia podyplomowe” ZAŁĄCZNIK 1

 • Skan zakresu obowiązków pracownika potwierdzający wymogi WFOŚiGW w Łodzi (zakres obowiązków służbowych pracowników delegowanych do uczestnictwa w Studiach powinien obejmować zagadnienia związane z ochroną środowiska)

 • Skan potwierdzenia zatrudnienia w państwowej jednostce budżetowej lub w jednostce samorządu terytorialnego albo w jej jednostce organizacyjnej na podstawie umowy o pracę, przez okres nie krótszy niż 2 lata do czasu zgłoszenia pracownika do uczestnictwa w Studiach


Jeżeli Pracodawca zgłasza więcej niż jednego pracownika, zgłoszenie należy przygotować oddzielnie dla każdego z nich i poinformować w treści e-maila, w jakiej kolejności preferencyjnej ich zgłasza (chodzi o przypadek, gdzie urząd składa zgłoszenie na np. 3 pracowników, a w danym czasie liczba pozostałych miejsc wynosi 2 – wówczas PŁ wg wskazanej kolejności wpisze na listę pierwsze wskazane dwie osoby). W przypadku braku miejsc na wskazane studia uczestnik/uczestnicy zostaje/ą wpisany na listę rezerwową.

Do udziału w studiach podyplomowych w pierwszej kolejności zakwalifikowany będzie jeden kandydat z każdego wydziału jednostki kierującej, a w przypadku wolnych miejsc pozostali kandydaci.


Każde zgłoszenie elektroniczne otrzymuje kolejno numer wg daty i czasu zgłoszenia.

O przyjęciu na studia w ramach limitu przyjęć decyduje kolejność zgłoszenia e-mailowego


Po przesłaniu dokumentów drogą elektroniczną oraz po zakończeniu pełnej rejestracji zgłoszeń, Pracodawca i Pracownik otrzymają mailową odpowiedź o wpisaniu Pracownika na listę podstawową lub na listę rezerwową.

Informacja zostanie przesłana w przeciągu 10 dni od daty przyjęcia zgłoszenia. Ponadto osobom wpisanym na listę podstawową zostanie podany termin, w którym należy dostarczyć pozostałe wymagane dokumenty.


ETAP II


Działania skierowane do Pracownika:


Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na listę słuchaczy, Pracownik zobowiązany jest do dostarczenia do biura projektu:

 • Oryginałów dokumentów składanych w Etapie I przez Pracodawcę (Zgłoszenie pracownika na studia zawodowe, Zakres obowiązków Pracownika, Potwierdzenie zatrudnienia)

 • Kwestionariusz uczestnika studiów podyplomowych ZAŁĄCZNIK 2

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ZAŁĄCZNIK 3

 • Oświadczenie zobowiązujące do informowania Uczelni o zmianie danych osobowych – słuchacz ZAŁĄCZNIK 3

 • Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej

 • Kserokopię dowodu osobistego lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu również oryginał tego dokumentu)

 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty przez Pracodawcę.


Po złożeniu i weryfikacji wymaganych dokumentów uczestnik zostaje zarejestrowany i wpisany na listę słuchaczy.

Każda rejestracja otrzymuje kolejny numer i jest to numer dotyczący studiów podyplomowych, na które dokonano rejestracji, oznacza on również uzyskanie statusu uczestnika.

Niedostarczenie we wskazanym terminie dokumentów powoduje skreślenie z listy podstawowej.ETAP III

Podpisanie umowy między Uczelnią a Pracodawcą nastąpi po weryfikacji wszystkich złożonych przez Pracownika dokumentów.


WZÓR UMOWY

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 6
Wczoraj: 5
W tygodniu: 33
Łącznie: 8298