Studia podyplomowe - założenia programowe

Studia podyplomowe: Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska oraz gospodarka przestrzenna i planowanie”

Założenia programowe:

Proponowany program ma na celu przybliżenie słuchaczom zagadnień dotyczących historii budowy miast oraz współczesnych działań rewitalizacyjnych wynikających z potrzeby aktywizacji obszarów zdegradowanych. Szczególnego zaakcentowania wymaga społeczna i ekonomiczna rola obszarów i obiektów historycznych oraz umiejętność definiowania granic pomiędzy ich komercjalizacją a sanacją. Tym samym zagadnienia dotyczące rewitalizacji stają się płaszczyzną łączącą wiedzę teoretyczną i praktyczną obejmującą różne aspekty funkcjonowania miasta. Ponadto proces rozwoju obszarów zurbanizowanych jest także zintegrowany z ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego, przez co mechanizmy rozwojowe są nieustannie korygowane przez potrzeby ochrony, co prowadzi do wdrażania zasad rozwoju zrównoważonego na wszystkich płaszczyznach zarządzania gospodarką i przestrzenią. Takie działania zapewniają odpowiedni komfort warunków życia ludności i oszczędność zużywanej energii.

Założenia programowe zawierają również omówienie skutecznych narzędzi kształtowania i ochrony krajobrazu zarówno kulturowego jak i naturalnego z uwzględnieniem specyfiki obszarów wiejskich.

Procesy ochrony, planowania, zarządzania i auditingu środowiska powinny być wspierane przez współczesne technologie cyfrowe. Przedstawiony program zawiera więc zagadnienie związane z zastosowaniem systemów typu GIS w celu tworzenia, pozyskiwania i analizowania danych przestrzennych oraz publikacji wyników przeprowadzonych prac.

Wprowadzanie systemu zarządzania środowiskowego ma na celu przede wszystkim uporządkowanie i ujednolicenie działań na rzecz ochrony środowiska oraz zademonstrowanie tych starań opinii publicznej. Doskonalenie zarządzania środowiskowego jest bardzo istotne wobec zaostrzających się przepisów prawnych z zakresu środowiska, rosnących kosztów likwidowania zanieczyszczeń, usuwania odpadów oraz odpowiedzialności prawnej. Program EMAS stanowi element obowiązującej w Unii Europejskiej polityki ochrony środowiska i jako taki, ma inną wymowę niż norma ISO 14001, której celem są głównie korzyści dla organizacji stosujących tę normę.

Program studiów podzielony został na 5 bloków:

BLOK 1 – Teoria i praktyka w planowaniu przestrzennym i urbanistyce

Po ukończeniu Słuchacz:

 • rozumie znaczenie kompozycji przestrzennej w projektowaniu urbanistycznym i jej wpływ na osiąganie ładu przestrzennego;

 • ma podstawową wiedzę z zakresu psychologii percepcji ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia skali, proporcji, jakości detali urbanistycznego, obecności i rodzaju zieleni dla komfortu użytkownika przestrzeni publicznej;

 • potrafi zdefiniować rolę i znaczenie zasobów kulturowych dla krajobrazu i tożsamości miasta;

 • ma pogłębioną wiedzę na temat roli planowania w organizacji i funkcjonowaniu przestrzeni miejskiej w warunkach samorządności terytorialnej;

 • ma pogłębioną wiedzę z zakresu klasyfikowania układów osadniczych i rozpoznawania oraz implementowania zasad założeń teoretycznych różnorodnych koncepcji osadniczych do zintegrowanego planowania przestrzennego, obejmującego całokształt życia człowieka.

 • ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie systemowego podejścia do analizy złożonych zjawisk, wpływających na upadek struktur miejskich;

 • potrafi wskazać związki pomiędzy tymi zjawiskami a polityką miejską, identyfikując przyczyny i skutki;

 • ma pogłębioną wiedzę o czynnikach rozwoju regionalnego i ponadlokalnego, zna instrumenty polityki regionalnej i ponadlokalnej;

 • ma rozszerzoną wiedzę o metodach i technikach tworzenia opracowań planistycznych o różnym zasięgu (krajowym, regionalnym, lokalnym) zna i rozumie pojęcie planowania zintegrowanego;

 • ma pogłębioną wiedzę na temat zjawisk i procesów gospodarczych, przestrzennych i społeczno-ekonomicznych zachodzących w obszarach miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem historycznych centrów;

 • ma pogłębioną wiedzę na temat strategii, celów i metod rewitalizacji, podejmowanych w warunkach konkurencyjności terytorialnej, z uwzględnieniem zasad marketingu terytorialnego oraz szczególnej roli i znaczenia zasobów kulturowych.BLOK 2. – Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych

Po zakończeniu Słuchacz:

 • potrafi stosować zasady rozwoju zrównoważonego oraz planowaniu przestrzennym i projektowaniu ponieważ rozumie relacje występujące pomiędzy sferą działalności społeczno-gospodarczej a korzystaniem ze środowiska

 • potrafi omówić zasady ochrony i konserwacji dziedzictwa kulturowego

 • potrafi rozpoznawać specyfikę problemów obszarów wiejskich i zna zasady projektowania zintegrowanego na terenach otwartych

 • potrafi omówić narzędzia ochrony przyrody i krajobrazu i przedstawić metody prewencyjne, których wdrożenie przyczyni się do skutecznej ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych

 • potrafi korzystać z opracowań ekofizjograficznych na określonym etapie planowania, co pozwala na wypracowanie kompleksowego podejścia do idei kształtowania i użytkowania obszaru objętego planowaniem

 • potrafi stosować zasady zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym.BLOK 3. – Społeczno-techniczno-prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej

Po zakończeniu Słuchacz:

 • posiada pogłębioną wiedzę na temat zjawisk i procesów społecznych, zachodzących w obszarach miejskich

 • potrafi analizować przyczyny i przebieg zjawisk społecznych, formułować proste hipotezy badawcze i weryfikować je

 • ma świadomość odpowiedzialności społecznej przy podejmowaniu decyzji planistycznych i wpływu tych decyzji na przestrzeń społeczną miasta

 • zna metody aktywizacji społeczności lokalnych w zakresie ich partycypacji w procesie planowania przestrzennego

 • rozumie potrzebę twórczego kształtowania przestrzeni na obszarach zurbanizowanych i urbanizowanych

 • umie prowadzić badania studialne nad możliwościami przekształceń środowiska zurbanizowanego z zachowaniem jego wartości kulturowych

 • zna ogólne zasady postępowania w procesie projektowania rewaloryzacji

 • potrafi stosować procedury i tworzyć dokumenty planistyczne na szczeblu lokalnym

 • zna specyfikę pracy urzędu administracji samorządowej

 • orientuje się w zagadnieniach, dotyczących infrastruktury technicznej, uzbrojenia terenu

 • zna rozwiązania i zasady projektowania systemów zaopatrzenia jednostek osadniczych w media

 • zna podstawy problematyki komputerowego wspomagania planowania przestrzennego

 • posiada wiedzę na temat zastosowań systemów typu GIS

potrafi pozyskiwać dane z różnych źródeł, wprowadzać je do systemów GIS, analizować, prezentować efekty pracy w formie cyfrowej

BLOK 4. – Zarządzanie w ochronie środowiska

Po zakończeniu Słuchacz:

 • omówić polskie i europejskie akty prawne i dokumenty strategiczne dotyczące ochrony środowiska ;

 • omówić najważniejsze problemy i bariery w podejmowaniu decyzji w samorządzie/jednostce organizacyjnej na poszczególnych etapach procesu podejmowania decyzji;

 • wyjaśnić znaczenie instrumentów i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu środowiskiem

 • stosować zasady nowego zarządzania publicznego oraz nowoczesnych metod zarządzania w samorządzie terytorialnym,

 • budować strategię oraz dokonywać wyboru najlepszego z możliwych scenariuszy,

 • wybrać, zaprezentować i wdrożyć metody wspomagania procesu podejmowania decyzji dla konkretnej jednostki.BLOK 5. – Auditing w ochronie środowiska

Po zakończeniu Słuchacz:

 • wyjaśnić procedury wdrażania i audytowania systemu zarządzania środowiskowego;

 • stworzyć politykę środowiskową dla organizacji;

 • identyfikować aspekty środowiskowe;

 • stosować różne metodyki (techniki) przeprowadzenia audytu i sporządzenia przeglądu ekologicznego;

 • przeanalizować możliwości wystąpienia konfliktu społecznego w związku z planowanym przedsięwzięciem i zaproponować sposoby jego rozwiązania;

 • stosować wyniki monitoringu do opisu różnych form oddziaływania.Studia podyplomowe - założenia programowe

Studia podyplomowe:Efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej zasilanych z niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł energii”

Założenia programowe:

Podczas studiów słuchacze zostaną zapoznani z metodami oceny efektywności energetycznej budynków, metodami wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz audytu energetycznego i ekologicznego. Poznają także praktycznej narzędzia obliczeniowe stosowane w praktyce inżynierskiej oraz systemy automatyki budynkowej i zarządzania energią w budynkach. Zajęcia z metod komputerowych przeprowadzone zostaną zgodnie z innowacyjnym systemem kształcenia problemowego Project/Problem Based Learning (PBL). Audyt energetyczny wybranego, rzeczywistego budynku stanowić będzie pracę dyplomową stanowiącą poza egzaminem podstawę ukończenia studiów z wynikiem pozytywnym. Ponadto w formie zajęć teoretycznych i praktycznych studenci zdobędą wiedzę z zakresu niskoemisyjnych, konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz poznają praktyczną metodę oceny efektów środowiskowych. Jeden z przedmiotów zostanie w całości poświęcony prawnym i ekonomicznym aspektom efektywności energetycznej, w tym informacji nt. programów finansowania inwestycji energooszczędnych.

Absolwent studiów posiądzie aktualna wiedzę techniczną z inżynierii środowiska, a w szczególności auditingu i certyfikacji energetycznej, fizyki budowli, jakości środowiska wewnętrznego, oddziaływania na środowisko zewnętrzne, oraz alternatywnych i niskoemisyjnych źródeł energii. Dodatkowo podczas wykonywania zadań praktycznych w ramach projektu PBL studenci poznają podstawy projektowania obiektów energooszczędnych.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do wykonywania analizy i ocen budynków i urządzeń technicznych w zakresie efektywności energetycznej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komputerowych. Wiedza ta stanie się wkrótce niezbędna w związku z praktycznych wprowadzeniem w Polsce zapisów przekształconej wersji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 19 maja 2010 r. (2010/31/UE) w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (recast).

W ramach studiów przeprowadzone będą zajęcia z przedmiotów:

 1. Odnawialne i niskoemisyjne źródła energii


Po zakończeniu przedmiotu Słuchacz potrafi:


 • wymienić i opisać źródła energii konwencjonalnej i odnawialnej oraz rozróżnić źródła energii ze względu na stopień emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

 • przedyskutować wpływ konwencjonalnych nośników energii na środowisko naturalne,

 • wyjaśnić celowość produkcji bio-paliw i ocenić oddziaływanie bio-paliwa na środowisko,

 • wytłumaczyć opłacalność pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,

 • zastosować posiadana wiedzę do przeprowadzenia eksperymentów w skali laboratoryjnej,

 • ocenić jakość otrzymanego biopaliwa.
2. Podstawy efektywności energetycznej w budownictwie


Po zakończeniu przedmiotu Słuchacz potrafi:


 • stosować normy i przepisy prawne w zakresie ochrony cieplnej budynków, oszczędności energii oraz wykorzystania światła dziennego,

 • opisać podstawowe zagadnienia związane z teorią wymiany ciepła w przegrodach budowlanych i budynku oraz dystrybucji promieniowania słonecznego,

 • dobrać parametry fizyczne przegród budowlanych i wyznaczyć odpowiednie współczynniki dla potrzeb projektu budowlanego,

 • oszacować stan techniczny i poziom ochrony cieplnej budynków istniejących i nowo projektowanych,

 • przeprowadzić prosty bilans energetyczny przegrody budowlanej,

 • ocenić jakość środowiska wewnętrznego pod kątem termicznym i oświetleniowym.3. Podstawy prawne i ekonomiczne efektywności energetycznej


Po zakończeniu przedmiotu Słuchacz potrafi:


 • stosować normy i przepisy prawne (dyrektywy, rozporządzenia, ustawy) w zakresie efektywności energetycznej dla właściwych jednostek

 • analizować możliwości sporządzania Planów Zrównoważonego Gospodarowania Energią

 • proponować własny PZGE

 • wymienić i wskazać procedury optymalizacyjne właściwe dla danej jednostki


4. Komputerowe metody analizy efektywności energetycznej


Po zakończeniu przedmiotu Słuchacz potrafi:


 • stosować wybrane programy do obliczeń energetycznych budynków,

 • analizować techniczno - ekonomiczną efektywność zastosowania rozwiązań zmierzających do poszanowania zasobów, w tym skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

 • określać rozwiązania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej i dokonać ich analizy metodami komputerowymi,

 • obliczyć zapotrzebowanie na energię budynku i interpretować wyniki,

 • wyjaśnić podstawowe różnice pomiędzy metodą miesięczną i symulacyjną,

 • przeprowadzić szczegółowe analizy wybranych rozwiązań projektowych oraz uzasadnić słuszność ich zastosowania podczas pracy grupowej w systemie Project Based Learning,

 • rozwiązywać proste zagadnienia projektowania budynków w standardzie NF40 i NF15.5. Audyting energetyczny i ekologiczny


Po zakończeniu przedmiotu Słuchacz potrafi:


 • opisywać podstawowe pojęcia charakteryzujące zużycie energii oraz oszczędności energii w budynkach użyteczności publicznej,

 • wymieniać podstawowe rodzaje materiałów termomodernizacyjnych i ich zastosowanie,

 • stosować podstawowe akty prawne dotyczące przeprowadzania inwestycji termomodernizacyjnych i wyjaśniać zawarte w nich zasady wykonywania audytu energetycznego budynku,

 • dobrać izolację termiczną dla wszystkich przegród ograniczających ogrzewaną kubaturę budynku i wyznaczyć niezbędne charakterystyki cieplne tych przegród,

 • oszacować stan instalacji i systemów w budynku oraz ich cząstkowe sprawności,

 • rozwiązywać proste zagadnienia projektowe dotyczące obliczania wpływu ulepszeń termomodernizacyjnych w budynku na środowisko,

 • obliczać efekty energetyczne i ekologiczne inwestycji termomodernizacyjnej,

 • wykonywać i opracowywać rezultaty w formie pracy dyplomowej oraz prezentować wyniki analiz i formułować wnioski.6. Certyfikacja energetyczna budynków


Po zakończeniu przedmiotu Słuchacz potrafi:

 • stosować normy i przepisy prawne w zakresie certyfikacji energetycznej budynków,

 • opisać podstawowe zagadnienia związane z teorią wymiany ciepła w budynku, definiować pojęcia energii pierwotnej, końcowej, użytkowej oraz znać powiązania z zasadami zrównoważonego rozwoju w budownictwie,

 • wyznaczyć straty i zyski ciepła w budynku,

 • definiować zasady sporządzania bilansu energetycznego budynków,

 • obliczyć wartość zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną oraz zaproponować rozwiązania mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię.7. Systemy automatyki budynkowej i sterowania


Po zakończeniu przedmiotu Słuchacz potrafi:


 • oceniać, świadomie wybierać i argumentować rozwiązanie systemów mechatronicznych budynku,

 • analizować i samodzielnie interpretować efekty sterowania zasobami mechatronicznymi,

 • samodzielnie poszukiwać źródeł informacji przydatnych do rozwiązania problemu integracji systemów zarządzania zasobami mechatronicznymi budynku na przykładzie budynków inteligentnych.8. Ocena obciążeń środowiskowych


Po zakończeniu przedmiotu Słuchacz potrafi:


 • stosować normy i przepisy prawne w oceny oddziaływania na środowisko obiektów budowlanych,

 • opisać podstawowe zagadnienia związane z zasadami zrównoważonego rozwoju,

 • wyznaczyć strumienie energii i surowców w pełnym cyklu istnienia budynku,

 • obliczyć wskaźnik LCA za pomocą różnych technik obliczeniowych i zinterpretować wyniki,

 • zaproponować ulepszenia prowadzące do minimalizacji oddziaływania na środowisko obiektów budowlanych.Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 6
Wczoraj: 5
W tygodniu: 33
Łącznie: 8298